بیزلو راهکارهای بزرگ را با کمترین هزینه برای کسب و کار شما به ارمغان آورده است

با بیزلو میزان و دفعات خرید هر یک از مشتریان را ثبت نمایید

با بیزلو مشتریان شما با رسیدن به حدنصاب ، کد تخفیف خود را از طریق پیامک دریافت می نمایند