تمامی کسب و کار هایی که مشتری و از آن مهمتر خرید مجدد مشتری در آنها اهمیت داشته باشد، می توانند مشتریان بیزلو باشند. از آنجا که مشتری برای همه کسب و کارها مهم است می توان گفت تمامی کسب و کار ها می توانند مشتری بیزلو باشند.
پس هر چه زودتر به ما بپیوندید و بیزلویی شوید.